Ważny komunikat

Procedura przebywania dzieci w Prywatnym Przedszkolu „Koniczynka” w okresie trwania pandemii

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole będzie otwarte w stałych godzinach od 6:30 do 17:00.
2. Zgłoszone dzieci mogą przebywać na terenie placówki zgodnie z czasem podanym w umowie zawartej z Przedszkolem. Każda zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia wg zasad umowy.
3. Poszczególne grupy będą przebywały w miarę możliwości w wyznaczonej sali.
4. Grupy spożywają posiłki w swoich salach – w miarę możliwości.
5. Do grupy w miarę możliwości przyporządkowani będą ci sami opiekunowie przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
6. Dziecko nie może zabierać do przedszkola z domu zabawek i innych przedmiotów.
7. Sale będą wietrzone co najmniej co godzinę.
8. Przedszkole będzie systematycznie dezynfekowane ozonem (po opuszczeniu budynku przez dzieci i personel).
9. Wszystkie sprzęty, stoliki, krzesełka, zabawki będą dezynfekowane po ich użyciu. Dodatkowo po zakończeniu pracy Przedszkola, zostaną zdezynfekowane ponownie razem z klamkami, poręczami i włącznikami prądu.
10. Jeżeli dziecko przejawia objawy choroby, zostaje umieszczone w izolatce z opiekunem, zaopatrzonym w przyłbicę, jednorazowy fartuch i rękawiczki, przy zachowaniu bezpiecznej odległości 2m. Natychmiast zostają wezwani rodzice, którzy mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola w trybie pilnym.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
1. Do Przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów infekcji.
2. Tylko zdrowy rodzic/opiekun może przyprowadzić dziecko do Przedszkola i musi być zaopatrzony w maseczkę, zakrywającą nos i usta.
3. Pracownik Przedszkola, przyjmujący dzieci, jest zabezpieczony w przyłbicę lub maseczkę.
4. Po przyprowadzeniu dziecka do Przedszkola, dziecko ma mierzoną temperaturę w obecności rodzica/opiekuna. W przypadku podwyższonej temperatury – 37o lub stwierdzenia innych objawów chorobowych, zostaje odesłane do domu.
5. Rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi Przedszkola w drzwiach szatni, nie wchodzi dalej, zachowuje dystans społeczny, zarówno w stosunku do pracowników Przedszkola, jak innych rodziców.
6. Do Przedszkola nie mogą przychodzić dzieci, jeżeli w domu ktoś ma obowiązkową kwarantannę lub izolację, wtedy wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
7. Kontakt z nauczycielami oraz dyrektorem wyłącznie telefoniczny lub mailowy.

ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
1. Rodzic dzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych i oczekuje przyjścia pracownika Przedszkola. Jest zaopatrzony w maseczkę.
2. Tylko zdrowy rodzic/opiekun może odebrać dziecko z Przedszkola .
3. Pracownik Przedszkola, zabezpieczony w przyłbicę lub maseczkę, ubiera dziecko w szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi w drzwiach szatni, z zachowaniem dystansu.
4. Rodzic nie wchodzi na teren Przedszkola.

Rozporządzenie dyrektora wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 31 sierpnia 2020r.