Procedura bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA „KONICZYNKA” W MOSINIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Prywatnego Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.
2. Celem procedur jest:
a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19,
b) umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic, decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

§ 1 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola w czasie pandemii.
5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i dowiezieniem go. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej deklaracji, stanowiącej załącznik nr 2.
6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: gabinet terapeutyczny.
7. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny, w skład którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 10 par rękawiczek jednorazowych..
8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
9. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych było mydło oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia oraz dezynfekcji rąk, stanowiące załącznik nr 3,
10. Dopilnowuje, aby bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy pracownik często odkażał ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i mył ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3.
11. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw.

§ 2 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie: po wejściu do placówki i około godziny 13:00, z odnotowaniem na wyznaczonej liście.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni wchodzą i wychodzą tylko przez wyznaczone miejsce – wejście główne.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3.
5. Wszyscy pracownicy, opiekujący się dziećmi, przebierają się w strój do pracy (inny niż ten, w którym przyszli z domu).
6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
7. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu. 1) Pełniący dyżur w placówce:
a. Organizują działania opiekuńczo – wychowawcze.
b. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone.
c. Pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej załącznik nr 3 ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
d. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce.
e. Przestrzegają ustalonej procedury postępowania dla pracowników – załącznik nr 5.
g. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
h. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.
2) Nie pełniący dyżuru w placówce – w przypadku pracy zdalnej:
a. Wykonują pracę zdalną zgodnie z planem miesięcznym, dokumentując działania w dzienniku.
b. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.
9. Pomoce nauczyciela:
a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.
b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków zgodnie z załącznikiem nr 6.
d. Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażeniem koronawirusem lub chorobę COVID-19.
e. Pomoc nauczyciela czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
10. Pracownicy kuchni:
a. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
b. Oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują rękawiczki.
c. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
d. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni wg załącznika nr 6.
e. Konserwator utrzymuje bezpieczny dystans w kontakcie z personelem opiekującym się dziećmi.

§ 3 OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 deklarację, stanowiącą załącznik nr 2.
2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, podwyższona temperatura (370 C), ból głowy, objawy skórne itd.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę dziecka do domu.
7. Przed wejściem dziecka do przedszkola pracownik mierzy mu temperaturę w obecności rodzica. W przypadku temperatury 370, dziecko nie może wejść do przedszkola.
8. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i innych przedmiotów.
9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.

§ 4 PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego obowiązują procedury wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola wg z załącznika nr 7.
2. Dzieci nie przynoszą żadnych przedmiotów oraz zabawek z domu do przedszkola.

§ 5 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
a. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zaprowadza dziecko do tzw. izolatki – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet terapeutyczny).
b. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
c. Pomoc pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
d. Nauczyciel zawiadamia dyrektora a następnie rodziców o zaistniałej sytuacji.
e. Dyrektor w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 609-794-670.
2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID i -19 (duszności, kaszel, gorączkę)
a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki – gabinet terapeutyczny.
b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania.
Krystyna Smektała
Dyrektor