KLAUZULA RODO

KLAUZULA RODO – PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O ZAPOZNANIE.

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie, ul. Leszczyńska 27, 62-050 Mosina.

1)adres poczty elektronicznej: koniczynkamosina@gmail.com, tel. +48 886 548 595
2)pisemnie na adres siedziby Administratora.

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji przez Placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki.
2.Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3.Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

V. PRAWA OSÓB,KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)dostępu do treści swoich danych osobowych,
2)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3)usunięcia swoich danych osobowych,
4)ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5)przenoszenia swoich danych osobowych,
6)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VI. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody. Brak wyrażenia zgody, w przypadku przetwarzania nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając odpowiedni wniosek w siedzibie Prywatnego Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie, ul. Leszczyńska 27, 62-050 Mosina. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
VII. PRAWO SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych powyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie, jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Warunkiem jest jednak to, aby cel przetwarzania nie wynikał z nałożonego na administratora obowiązku prawnego, nie był związany z utrzymaniem porządku publicznego czy ochrony interesów żywotnych osoby, której dane dotyczą.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym,
3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2.W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3.W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH.

Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W ZAŁĄCZENIU DO UMOWY OTRZYMALI PAŃSTWO
ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – prosimy o podpisanie i zwrot do wychowawców grupy o dnia 02 września 2020.