Ważne Informacje – Procedura przebywania dzieci w Prywatnym Przedszkolu Koniczynka od 11 maja 2020r. na czas trwania kwarantanny

Procedura przebywania dzieci w Prywatnym Przedszkolu „Koniczynka” od 11 maja 2020r. na czas trwania kwarantanny

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, od 11 maja 2020r. obowiązywać będą szczegółowe procedury pobytu dzieci w placówce.
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD 11 MAJA 2020r.
1. Przedszkole będzie otwarte w stałych godzinach od 6:30 do 17:00.
2. Zgłoszone dzieci mogą przebywać na terenie placówki zgodnie z czasem podanym w umowie zawartej z Przedszkolem. Każda zmiana wymaga pisemnego zgłoszenia wg zasad umowy.
3. Poszczególne grupy będą przebywały tylko w wyznaczonej sali. Nie będą zmieniały miejsca w ciągu dnia, z wyjątkiem wyjścia na plac zabaw.
4. Do grupy przyporządkowani będą ci sami opiekunowie przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
5. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci (decyzją organu prowadzącego nie więcej niż 14).
6. Dziecko nie może zabierać do przedszkola z domu zabawek i innych przedmiotów.
7. Sale będą wietrzone co najmniej co godzinę.
8. Dzieci będą przebywały na placu zabaw w ilości jednej grupy a po zakończeniu zabawy i powrocie do budynku, plac zabaw będzie dezynfekowany. Dopiero wówczas może z niego korzystać kolejna grupa.
9. Przedszkole będzie systematycznie dezynfekowane ozonem (po opuszczeniu budynku przez dzieci i personel).
10. W przypadku zgłoszenia się do przedszkola większej ilości dzieci, niż pozwalają wytyczne GIS, wprowadzona zostanie tygodniowa rotacja dzieci (w porozumieniu z Rodzicami).
11. Rodzice zgłaszają chęć udziału dziecka w zajęciach przedszkolnych z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na telefon przedszkola.

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
1. Do Przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów infekcji.
2. Tylko zdrowy rodzic/opiekun może przyprowadzić dziecko do Przedszkola i musi być zaopatrzony w maseczkę oraz rękawiczki jednorazowe.
3. Zarówno dziecko jak i osoba dorosła ma obowiązek dezynfekcji rąk natychmiast po wejściu do budynku.
4. Po wejściu do szatni, dziecko ma mierzoną temperaturę w obecności rodzica/opiekuna. W przypadku podwyższonej temperatury lub stwierdzenia innych objawów chorobowych, zostaje odesłane do domu.
5. Rodzic/opiekun przekazuje dziecko pracownikowi Przedszkola w szatni, nie wchodzi dalej.
6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 lub innej infekcji, dziecko zostaje umieszczone w izolatce. Natychmiast zostają wezwani rodzice, którzy mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola w trybie pilnym.
7. Rodzice mają obowiązek poinformowania dyrektora Przedszkola o wynikach testów wykonanych w kierunku wykrycia COVID-19.
8. Do Przedszkola nie mogą przychodzić dzieci, jeżeli w domu ktoś ma obowiązkową kwarantannę lub izolację, wtedy wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
9. Kontakt z nauczycielami oraz dyrektorem wyłącznie telefoniczny lub mailowy.
ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
• Rodzic dzwoni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych i oczekuje przyjścia pracownika Przedszkola. Jest zaopatrzony w maseczkę i jednorazowe rękawice.
• Pracownik Przedszkola ubiera dziecko w szatni i przekazuje je rodzicowi/opiekunowi.
• Rodzic nie wchodzi na teren Przedszkola.

Rozporządzenie dyrektora wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 01 maja 2020r.